1. Generelle Avtalevilkår

Generelt
De her angitte vilkår regulerer forholdet mellom Kunde og PolarHosting i forbindelse med kjøp/leie av tjenester fra PolarHosting. Dette kan for eksempel være:

Web, domene, e-post DNS tjenester
Backup tjenester
Konsulenttjenester innen IT-drift 
 Avtalen er inngått når kunden har avsendt en bestilling. Dette kan for eksempel skje via web, e-post, skriftlig eller muntlig. Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra disse Generelle Avtalevilkår og er iht. akseptert tilbud eller signert Avtale med Kunde og PolarHosting går foran disse Generelle Avtalevilkår.

Kontaktinfo
PolarHosting formoder at vedkommende som oppføres som mottaker av e-post, samt at den/de som har passord til login info, også har rett til å forføye over produkter/tjenester. Retten formodes å omfatte endringer, sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang. Det forutsettes at Kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til produkter/tjenester og meddeler PolarHosting om endringer i kontrollopplysninger.
Kunden plikter å oppdatere i kontrollpanel ved eierskapsforandringer, adresseforandringer, forandring i den e-posten som kunden kan treffes på etc. Dersom Kunden ikke har tilgang til kontrollpanel, eller dersom dette ikke er mulig å gjøre for den aktuelle tjenesten, så plikter Kunden å melde forandringer i kontaktopplysninger til PolarHosting. Kunden er selv ansvarlig for at den informasjonen som oppgis til PolarHosting til enhver tid er riktig.


Oppsigelse
Ved oppsigelse eller flytting av tjenester er det Kundens ansvar å hente alle data som er lagret hos PolarHosting før utløp av Avtaleperioden. Ved oppsigelse av tjenester, vil alle Kundens data bli slettet. Dette kan skje når Avtaleperioden utløper, eller når oppsigelsen er mottatt, eller i forbindelse med dato det er angitt at tjenestene skal avsluttes. Dersom kunden sier opp på en ikke gyldig måte, er det opp til PolarHosting om oppsigelsen aksepteres. 
PolarHosting forbeholder seg retten til å kunne si opp en avtale, eller til å la være å akseptere en bestilling.


Mislighold
Dersom Kunden vesentlig misligholder hele eller deler av sine forpliktelser overfor PolarHosting, har PolarHosting rett til å heve eksisterende avtale(r) med umiddelbar virkning, hvoretter tjenestene avsluttes og data kan bli slettet uten varsel. Som vesentlig mislighold regnes blant annet betalingsmislighold utover 60 dager etter forfallsdato. Ved manglende betaling kan PolarHosting nekte Kunden tilgang til tjenestene. Kunden bærer selv risikoen for det tilfelle at mislighold av en tjeneste påvirker funksjonalitet for en annen tjeneste. Ved mislighold vil Kundens betalingsforpliktelser gjelde ut den hele påbegynte avtaleperiode.


Endringer
PolarHosting forbeholder seg retten til å foreta oppdateringer og/eller oppgraderinger og tilpasninger av produkter og tjenester levert av PolarHosting.
PolarHosting forbeholder seg retten til uten varsel å foreta mindre endringer i prisene/vilkårene for bruk av produkter og tjenester og/eller innhold, omfang og leveransemåte av de produkter og tjenester som leveres. PolarHosting forbeholder seg retten til uten varsel å prisjustere løpende avtaler i henhold til inflasjon, samt uten varsel å foreta mindre endringer i priser som følge av endrede markedsforhold. Eksempler på endrede markedsforhold er endring i valutakurser, endring i priser hos leverandører av domener, endring i priser på lisenser/programvare, endring i priser hos underleverandører med mer.

Vesentlige endringer i vilkårene skal meddeles til Kunden med minst 30 dagers varsel. Dette kan meddeles elektronisk, som for eksempel med e-post, eller å informere om endringer ved innlogging i kontrollpanel. Dersom Kunden i en slik situasjon ikke aksepterer endringene må Kunden si opp tjenestene innen 30 dager fra varsel ble formidlet. Dersom Kunden ikke har sagt opp tjenestene innen 30 dager fra varsel ble formidlet, regnes endringene som aksepterte av Kunden.


Ansvar
Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning utover det beløp kunden har betalt for det totale engasjementet i PolarHosting siste 12 måneder - regnet fra det tidspunktet ansvar ble varslet. Erstatning omfatter ikke ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold. 
PolarHosting er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.
Tjenester blir ikke strupet ved overforbruk av trafikk ressurser
Dersom Kunden benytter mer trafikk enn det som er inkludert i tjenesten Kunden har bestilt, kan det bli etterfakturert med kr 1.00 per GB overforbruk. 


Inflasjon
Prisene for alle tjenester vil over tid økes grunn av inflasjonen. Dette vil skje uten varsel og baseres på konsumprisindeksen. PolarHosting forbeholder seg retten til å foreta endringer i priser som følge av endrede markedsforhold. Eksempler på endrede markedsforhold er endring i valutakurser, endring i priser hos leverandør av domener, endring i priser på lisenser/programvare, endring i priser hos underleverandør med mer.


Diverse
Dersom PolarHosting endrer eierstruktur/selskapsstruktur/selskapsform overdras kundeforholdet automatisk til ny eierstruktur/selskapsstruktur/selskapsform.


Tvister
Tvister vedrørende denne avtale, som ikke lar seg løse ved forhandlinger mellom partene, skal styres etter norsk lov og avgjøres av alminnelig domstol med Helgeland tingrett som verneting.


2. Avtalevilkår for Webhotell

Generelt
Denne avtalen regulerer forholdet mellom PolarHosting og Kunde.
Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.
Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.


Garanti om oppetid
Dersom PolarHosting ikke oppnår en oppetid for webhotell på minst 97% i en gitt kalendermåned, betaler Kunden ingen ting for Webhotell den aktuelle måneden. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Det gis ikke erstatning utover 1 måneds gratis webhotell. Varslet vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien.


Abonnement
Webhotell/Domene er løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. Dersom ikke annet er avtalt faktureres det for 12 måneder av gangen. Abonnement blir automatisk fornyet på ellers gjeldende vilkår inntil gyldig oppsigelse er innlevert. Dersom Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode er påbegynt, må Kunden betale for hele den påbegynte faktureringsperioden. Kundens betalingsmessige bindingstid er den samme som den påbegynte faktureringsperioden.


Diverse
Dersom Kundens webområde forårsaker feil/problemer som kan belaste andre brukere på samme server, eller på andre servere, forbeholder PolarHosting seg retten til å stenge brukerens webområde/tjeneste og/eller be Kunden om å stoppe bruken av programvare som skaper problemer. Websider som er programmert slik at de kan være til ulempe/skade for andre kan bli tatt ned uten forhåndsvarsel. I situasjoner der websiden generer mer trafikk enn det PolarHosting regner som normalt, tatt i betraktning den webløsning som er valgt, kan PolarHosting uten forhåndsvarsel ta ned tjenestene. PolarHosting forbeholdes retten til å endre og bestemme hvilke tjenester som til enhver tid er tilgjengelig på serverne. PolarHosting foretar ikke spesialtilpasninger i sine systemer ut fra enkeltkunders behov.

Kunden plikter å ivareta at tjenestene ikke benyttes på en måte som strider med gjeldende lover og regler. Kunden er ansvarlig for alt materiale som legges på serveren, at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket, at evt. nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, og at materiale som legges ut ikke strider mot gjeldene lover og regler. PolarHosting aksepterer ikke torrents, fildelingsnettverk, linker til warez og lignende. PolarHosting tillater ikke hat materiale, profant materiale, oppskrifter/oppfordringer til eksplosiver, forbrytelser etc. Våre Kunder må følge gjeldende lover og regler, samt de normer og etikette som samfunnet/internett samfunnet generelt setter. PolarHosting kan ut fra eget skjønn stenge tjenester.

Webhotellet er ment for å brukes av en organisasjon, eller en privatperson. Det tillates for eksempel ikke at Kunden videreselger eller gir bort kapasitet til andre organisasjoner eller privatpersoner, med mindre det foreligger en avtale med PolarHosting om at dette er tillatt. Det er tillatt å gi bort kapasitet til en mindre krets, som for eksempel at man gir bort epostadresser til familiemedlemmer, eller til noen få venner. Det er tillatt for webutvikler å bruke webhotellet som et midlertidig område under utviklingen av prosjekt for kunde. Når prosjektet blir satt i produksjon så må dette over på eget webhotell. 


Kunden er forpliktet til selv å ta sikkerhetskopi av data som lagres på PolarHosting sine servere. PolarHosting er ikke ansvarlig for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi.


Ansvar
Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning utover det beløp Kunden har betalt for Webhotell hos PolarHosting siste 12 måneder - regnet fra det tidspunktet ansvar ble varslet. Erstatning omfatter ikke ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold.

PolarHosting er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.


Oppsigelse
Oppsigelse skal kunden selv gjøre inne i kontrollpanelet, med mindre annet er avtalt med en kundebehandler hos PolarHosting. Dersom kunden sier opp på annen måte, er det opp til PolarHosting å avgjøre om oppsigelsen aksepteres.


3. Avtalevilkår for Domener

Generelt
Denne avtalen regulerer forholdet mellom PolarHosting og Kunde.
Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.
Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.


Angrerett
Det er ingen angrerett for domener som har blitt registrert. 


Abonnement
Domene er løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. For de fleste domenetyper faktureres det for 12 måneder av gangen. Abonnement blir automatisk fornyet på ellers gjeldende vilkår inntil gyldig oppsigelse er innlevert. Dersom Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode er påbegynt, må Kunden betale for hele den påbegynte faktureringsperioden. Kundens betalingsmessige bindingstid er den samme som den påbegynte faktureringsperioden. Domene blir fakturert i god tid før det utløper. Dersom faktura for Domene ikke har blitt betalt når Domene skal fornyes, så blir Domene normalt sett ikke fornyet. Dersom faktura for Domene blitt betalt etter at Domene har utløpt, risikerer Kunden tap av Domene. Dersom Kunde ikke skal fornye Domene, så må Domene sies opp på gyldig måte. Dersom Domene ikke sies opp på gyldig måte innen betalingsfrist på faktura har forfalt, må Kunde betale faktura for Domene.


Toppnivådomener
Kunden plikter å overholde gjeldende domeneregler. Enhver bruk av Domene skal være i samsvar med toppnivås navnepolitikk. I det øyeblikket Domene er registrert samtykker Kunden toppnivås navnepolitikk.

.no 
Kunde godkjenner vilkår via NORID’s egenerklæring. 

Kunde aksepterer vilkår for domener via Realtime Register B.V.
Avtalevilkår for domener registrert via Realtime Register B.V finnes fortiden via følgende link: https://realtimeregister.com/resources/terms-conditions/

Kunden plikter å sette seg inn i sitt ansvar overfor ICANN som fortiden finnes via følgende link: http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm
Kundens rettigheter fra ICANN finnes fortiden via følgende link: http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits

PolarHosting forebholder seg retten til å stå som administrativ kontakt, teknisk og/eller faktureringskontakt for Domene i den grad PolarHosting anser dette som nødvendig.
Dersom en ordre krever egenerklæring og/eller annet, og riktig egenerklæring og/eller annet ikke er PolarHosting i hende innen 30 dager etter bestilling, forbeholder PolarHosting seg retten til å kansellere bestillingen.

Det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder for Domene. Kunden har ikke sikret seg Domene før det faktisk har blitt registrert. Kunden plikter å undersøke om Domene faktisk er registrert. Dette gjelder også i tiden etter at Domene har blitt registrert. PolarHosting vil ikke erstatte tap som oppstår fordi denne plikten ikke har blitt overholdt.


Prisendringer
Pris for Domene blir ikke årlig inflasjonsjustert. Pris for Domene endres dersom toppnivåregistrar, eller underleverandør av Domene endrer sin pris. Dersom for eksempel Norid øker/senker prisen for årlig domeneavgift med kr 10 for .no domene, så vil PolarHosting gjøre det samme. Prisendringer under kr 20 blir ikke varslet. PolarHosting forbeholder seg retten til å foreta endringer i pris som følge av endrede markedsforhold. Et eksempel på endrede markedsforhold er endring i den valutakurs som Domene betales i til underleverandør 
 
Ansvar
Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning for tap av Domene, eller andre forhold knyttet til: 
Domene, utover maksimalt kr 3000. Erstatning omfatter ikke ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold. 

PolarHosting er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.


Oppsigelse
Oppsigelse skal kunden selv gjøre inne i kontrollpanelet, med mindre annet er avtalt med en kundebehandler hos PolarHosting. Dersom kunden sier opp på annen måte, er det opp til PolarHosting å avgjøre om oppsigelsen aksepteres.


4. Avtalevilkår for SSL

Generelt

Denne avtalen regulerer forholdet mellom PolarHosting og Kunde.
Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.
Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.


Betaling
SSL faktureres forskuddsvis for 1, 2 eller 3 år av gangen. Kundens betalingsmessige bindingstid er den samme som påbegynt faktureringsperiode. Tjenesten blir ikke automatisk fornyet etter år(ene) det har blitt betalt for har utløpt. Kunden må selv ta kontakt dersom tjenesten skal fornyes.


Ansvar
Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning utover det beløp kunden har betalt for SSL siste 12 måneder - regnet fra det tidspunktet ansvar ble varslet. Erstatning omfatter ikke ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold.

PolarHosting er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.


Oppsigelse
Oppsigelse skal kunden selv gjøre inne i kontrollpanelet, med mindre annet er avtalt med en kundebehandler hos PolarHosting. Dersom kunden sier opp på annen måte, er det opp til PolarHosting å avgjøre om oppsigelsen aksepteres.